ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਜਿੱਤ, ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਓ ਨੁਕਤੇ ਸਿੱਖ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬੂਹ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
icarlogo

Team KVK

Members aligned with KVK and putting efforts to make it great.

Name Dr. Balwinder Kumar
Designation Associate Director Dr. Balwinder Kumar
Field of Specialization Agronomy
Contact no. +919872974326
E-mail ddtkvktarntaran@gmail.com

Name Dr. Anil Kumar
Designation Subject Matter Specialist Dr. Anil Kumar
Field of Specialization Soil Science
Contact no. +91-8872386132
E-mail anilkumarhpkv@gmail.com

Name Mr. Nirmal Singh
Designation Subject Matter Specialist Mr. Nirmal Singh
Field of Specialization Horticulture
Contact no. +91-9463387250
E-mail nirmalsinghpau@gmail.com

Name Dr. Piverjeet Kaur Dhillon
Designation Subject Matter Specialist Dr. Piverjeet Kaur Dhillon
Field of Specialization Home Science
Contact no. +91-8427600501
E-mail dhillonpiver@yahoo.com

Name Dr. Suresh Kumar
Designation Subject Matter Specialist Dr. Piverjeet Kaur Dhillon
Field of Specialization LPM
Contact no. +91-9872529237
E-mail sureshverma7298@gmail.com

Name Dr. Prabhsimran Kaur
Designation Subject Matter Specialist Dr. Prabhsimran Kaur
Field of Specialization Agronomy
Contact no. +91-9463142737
E-mail gillsimran.pau@gmail.com

Name Dr. Gulgul Singh
Designation Assistant Professor Dr. Gulgul Singh
Field of Specialization Fisheries
Contact no. +91-9417235106
E-mail gulgul21195@gmail.com

Name Mr. Harleen Singh
Designation Assistant Mr. Harleen Singh
Contact no. +91-8728956034
E-mail harleensingh007@ymail.com

Name Mr. Kewal Singh
Designation Programme Assistant Mr. Kewal Singh
Field of Specialization Lab Technician
Contact no. +91-9781589797
E-mail kewaldhillonizm@gmail.com

Name Er. Harmanpreet Kaur
Designation Programme Assistant Er. Harmanpreet Kaur
Field of Specialization Computer
Contact no. +91-8146113947
E-mail harman26493@gmail.com

Name
Designation
Field of Specialization Farm Manager
Contact no.
E-mail

Name Mr. Puneet Kumar
Designation Stenographer Mr. Puneet Kumar
Contact no. +91-7837244003
E-mail puneetkvk@gmail.com

Name Mr. Rajbir Singh
Designation Jeep Driver Mr. Rajbir Singh
Contact no. +91-9855652153

Name Mr. Jasbir Singh
Designation Driver Tractor Mr. Jasbir Singh
Contact no. +91-9878784154

Name Mr. Nirmal Singh
Designation Skilled Supporting Staff Mr. Nirmal Singh
Contact no. +91-9914560040

Name Mr. Aman Singh
Designation Skilled Supporting Staff Mr. Aman Singh
Contact no. +91-9915028251

Dr. Balwinder Kumar

Associate Director (Training)
Email: ddtkvktarntaran@gmail.com
Phone: +919872974326

Mr. Harleen Singh

Assistant
Email: harleensingh007@ymail.com
Phone: +91-8728956034

Mr. Puneet Kumar

Stenographer
Email: puneetkvk@gmail.com
Phone: +91-7837244003

Dr. Anil Kumar

Assistant Professor
(Soil Science)
Email: anilkumarhpkv@gmail.com
Phone: +91-8872386132

Mr. Nirmal Singh

Assistant Professor
(Horticulture)
Email: nirmalsinghpau@gmail.com
Phone: +91-9463387250

Dr. Piverjeet Kaur Dhillon

Assistant Professor
(Home Science)
Email: dhillonpiver@yahoo.com
Phone: +91-8427600501

Dr. Suresh Kumar

Assistant Professor
(LPM)
Email: sureshverma7298@gmail.com
Phone: +91-9872529237

Dr. Prabhsimran Kaur

Subject Matter Specialist
(Agronomy)
Email: gillsimran.pau@gmail.com
Phone: +91-9463142737

Dr. Gulgul Singh

Subject Matter Specialist
(Fisheries)
Email: gulgul21195@gmail.com
Phone: +91 94172 35106

Mr. Kewal Singh

Programme Assistant
(Lab Technician)
Email: kewaldhillonizm@gmail.com
Phone: +91-9781589797

Er. Harmanpreet Kaur

Programme Assistant
(Computer)
Email: harman26493@gmail.com
Phone: +91-8146113947

Mr. Nirmal Singh

Skilled Supporting Staff
Phone: +91-9914560040

Mr. Aman Singh

Skilled Supporting Staff
Phone: +91-9915028251

Mr. Rajbir Singh

Jeep Driver
Phone: +91-9855652153

Mr. Jasbir Singh

Driver Tractor
Phone: +91-9878784154
Scroll to Top