ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਜਿੱਤ, ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਓ ਨੁਕਤੇ ਸਿੱਖ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬੂਹ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
icarlogo

Mandate of KVK

  • On-farm testing to identify the location specificity of agricultural technologies under various farming systems.
  • Frontline demonstrations to establish its production potentials on the farmers’ fields.
  • Training of farmers to update their knowledge and skills in modern agricultural technologies , and training of extension personnel to orient them in the frontier areas of technology development.
  • To work as resource and knowledge centre of agricultural technology for supporting initiatives of public, private and voluntary sector for improving the agricultural economy of the district.
  • To conduct large number of extension activities in order to create awareness about improved technology.
Scroll to Top