ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਜਿੱਤ, ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਓ ਨੁਕਤੇ ਸਿੱਖ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬੂਹ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
icarlogo

Bohar Singh

Earning extra profit from small scale poly house for raising vegetable nursery

Bohar Singh is a progressive farmer practicing integrated farming of crops, dairy and vegetable crops in 7 acres of his farm. He has poly house in one kanal area in which different vegetables crops such as cucumber, bitter gourd, ghia tori and muskmelon are being raised. He also grows different vegetable crops in one acre through drip irrigation. For getting good quality nursery of these crops, he was facing lot of problems as his village is far away from main town and near to Indo-Pak border. With guidance from KVK, he has made small poly house at his home where he is raising nursery of different vegetable crops and using these further for transplanting in his bigger polyhouse, field and for selling to the farmers of that area. A small poly house measuring 20 feet in length x 12 feet in width and 10 feet height at his home is developed in an indigenous way. About 200 nursery raising trays in this small polyhouse are being accommodated and plants of vegetables are being raised for using these in his field as well as for selling to the other farmers. Near about 5,000 plants of vegetables and fruits are being produced in this polyhouse currently and sold at cost of Rs. 5 per plant, his earning are around Rs. 25,000/-. He has spent about Rs. 10,000/- to build this small polyhouse. He is selling the plants under the name “Sarpanch Bhullar Nursery” and is going to set one sale point in Bhikhiwind. He is selling his nursery to the farmers of the villages Rajoke, Maddar Mathra Bhagi, Algo Kothi, Sarja Mirja, Wan Tara Singh, Baserke and Mari Nau Abad in the border area.

Bohar Singh in his small poly house with KVK scientists and selling the seedlings to other farmers

Scroll to Top