ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਜਿੱਤ, ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਓ ਨੁਕਤੇ ਸਿੱਖ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬੂਹ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
icarlogo

Frontline Demonstrations

Crop Science
•    Cluster FLD on Oilseed (Gobhi Sarson GSC 7)
•    FLD on Gobhi Sarson GSC 7
•    Cultivation of new wheat variety PBW 725

Soil Science
•    Nitrogen management in wheat using leaf colour chart
•    Application of Consortium biofertilizer in wheat

Horticulture
•    Kitchen gardening

Animal Sciences
•    Use of mineral mixture in dairy animals
•    Cultivation of berseem BL 42

Fisheries
•    Conservation of fresh water dolphin in river Beas

Scroll to Top