ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਜਿੱਤ, ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਓ ਨੁਕਤੇ ਸਿੱਖ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬੂਹ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
icarlogo

(2017-18)

 1. Suri VK, Kumar A and Choudhary 2017. Arbuscular Mycorrhizal Fungi: An Eco-Friendly Bio-Resource for Enhancing Nutrient Use Efficiency and Drought Tolerance in Agricultural Crops. In: Mycorrhizal Fungi (Aggarwal and Yadav Eds.), Astral International Pvt. Ltd., New Delhi, pp. 291-309.
 2. Chaudhary D.P. and Balwinder Kumar (2017). Specialty corn: A rich source of quality fodder. In Jat S.L. et al. (Eds.). Maize Research in India: Retrospect and Prospect. ICAR-Indian Institute of Maize Research, PAU Campus, Ludhiana. ISBN 978-81-928624-2-2, pp: 459-468. 
 3. Ram H, Balwinder Kumar, Aggarwal N and Kaur J (2018) Resource-conserving technologies for enhancing resource use efficiency and crop productivity. In book: Eco-friendly agro-biological techniques for enhancing crop productivity. Editors RS Sengar and A Singh, pp. 129-145. Springer Nature Singapore Pte 2018, doi 10.1007/978-981-10-6934-5_7.
 4. Ram H, Singh S, Gupta N and Balwinder Kumar (2016) Biofortfied wheat for mitigating malnutrition. In Biofortification of food crops (Ummed Singh, C S Prahraj, SS Singh, NP Singh; Eds). pp. 375-384. Springer India ISBN 978-81-322-2716-8 DOI. 10. 1007 /978-81-322-2716-8_27, New Delhi

(2018-19)

 1. Choudhary AK, Ranjana GA and Kumar A (2018) Soil fertility management under ICM. In: Integrated Crop Management Practices for Enhancing Productivity, Resource-Use Efficiency, Soil        Health and Livelihood Security (ISBN 978-93- 83168-32-3) (Eds. Choudhary AK et al.), ICAR–           Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. pp 33-39.
 2. Kumar A and Choudhary AK (2018) AM Fungi: A Potential Myco-Biofertilizer for Nutrient and             Water Acquisition in Rainfed and Dryland Ecologies. In: Climate resilient agro-technologies for enhanced crop and water productivity under water-deficit agro-ecologies’ (ISBN 978-93-83168-31-6) (Rana KS et al.), ICAR-Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. pp 99-111
 3. Kumar B, Brar NS and Kumar A. (2018). Village Bangla Rai. In: The 25 inspirational villages of Punjab: Journey of crop residue management. ICAR-ATARI, Zone 1, Ludhian
 4. Kumar, V, Kaur, J, Tanwar, B, Goyal, A, Gat, Y, Kumar, A and Kaur, P (2018). Tea processing. Beverages: Processing & Technology, Scientific Publishers, 10: 190-209. ISBN: 9789387869363.

 

(2020-21)

 1. Kumar, B. 2020. Promotion of Silage making by Krishi Vigyan Kendra, Tarn Taran: A hit venture for running the dairy farms successfully in border district. In: Success Stories (Kumar B and Dhillon PK), Krishi Vigyan Kendra, GADVASU, Tarn Taran, Punjab.
 2. Kumar, B. 2020. Krishi Vigyan Kendra Tarn Taran: A torch bearer for the farmers in border area for managing crop residues in sustainable way. In: Success Stories (Kumar B and Dhillon PK), Krishi Vigyan Kendra, GADVASU, Tarn Taran, Punjab.
 3. Kumar, B. 2020. Small scale poultry farming for earning livelihood. In: Success Stories (Kumar B and Dhillon PK), Krishi Vigyan Kendra, GADVASU, Tarn Taran, Punjab.
 4. Kumar, B. 2020. A succesful entrepreneur and real hero for curbing problem of stubble burning. In: Success Stories (Kumar B and Dhillon PK), Krishi Vigyan Kendra, GADVASU, Tarn Taran, Punjab.
 5. Kumar, B. 2020. Dairy entrepreneurship: A money-spinning occupation. In: Success Stories (Kumar B and Dhillon PK), Krishi Vigyan Kendra, GADVASU, Tarn Taran, Punjab.
 6. Kumar, B. 2020. Cultivation of sugarbeet for sweet returns. In: Success Stories (Kumar B and Dhillon PK), Krishi Vigyan Kendra, GADVASU, Tarn Taran, Punjab.
 7. Kumar, B. 2020. Narinder Singh: Successful progressive farmer in crop residue management. In: Success Stories (Kumar B and Dhillon PK), Krishi Vigyan Kendra, GADVASU, Tarn Taran, Punjab.
 8. Kumar A. 2020. Fertilizer application based on soil health card improve productivity and profitability of farmers. In: Success Stories (Kumar B and Dhillon PK), Krishi Vigyan Kendra, GADVASU, Tarn Taran, Punjab.
 9. Kumar A. 2020. Successful way to enhance productivity and profitability through crop residue management practices. In: Success Stories (Kumar B and Dhillon PK), Krishi Vigyan Kendra, GADVASU, Tarn Taran, Punjab.
 10. Kumar A. 2020. Resource conservation through direct seeded rice. In: Success Stories (Kumar B and Dhillon PK), Krishi Vigyan Kendra, GADVASU, Tarn Taran, Punjab.
 11. Kumar, B. 2020. Intercropping of pear fruit and vegetable for earning extra income. In: Success Stories (Kumar B and Dhillon PK), Krishi Vigyan Kendra, GADVASU, Tarn Taran, Punjab.
 12. Kumar, B. 2020. Canola gobhi sarson cultivation: A wonder crop for good remuneration and health. In: Success Stories (Kumar B and Dhillon PK), Krishi Vigyan Kendra, GADVASU, Tarn Taran, Punjab.
 13. Kumar, B. 2020. Earning extra profit from small scale poly house for raising vegetable nursery. In: Success Stories (Kumar B and Dhillon PK), Krishi Vigyan Kendra, GADVASU, Tarn Taran, Punjab.
 14. Dhillon, PK. 2020. Food processing ensures profitable income for landless families. In: Success Stories (Kumar B and Dhillon PK), Krishi Vigyan Kendra, GADVASU, Tarn Taran, Punjab.
 15. Dhillon, PK. 2020. Generating employment through value added food products. In: Success Stories (Kumar B and Dhillon PK), Krishi Vigyan Kendra, GADVASU, Tarn Taran, Punjab.
 16. Dhillon, PK. 2020. Livelihood security through flourishing the attire legacy of Punjab. In: Success Stories (Kumar B and Dhillon PK), Krishi Vigyan Kendra, GADVASU, Tarn Taran, Punjab.
 17. Dhillon, PK. 2020. Interlacing apparel and upholstery designing: An efficient way to complement household income. In: Success Stories (Kumar B and Dhillon PK), Krishi Vigyan Kendra, GADVASU, Tarn Taran, Punjab.
 18. Ch. 2020. Composite carp fish farming. In: Success Stories (Kumar B and Dhillon PK), Krishi Vigyan Kendra, GADVASU, Tarn Taran, Punjab.
 19. Kumar, B. 2020. Zinc bio-fortification of wheat grain and straw for healthy food and feed for human and livestock: A large scale adoption. In: Success Stories (Kumar B and Dhillon PK), Krishi Vigyan Kendra, GADVASU, Tarn Taran, Punjab.
 20. Kumar, B. 2020. Saving of green fodder wastage at caprine farm. In: Success Stories (Kumar B and Dhillon PK), Krishi Vigyan Kendra, GADVASU, Tarn Taran, Punjab.
 21. Rialch I, Bhople BS and Kumar A. 2020. Impact of Biofertilisers on Crop Production Under Contaminated Soils. In: Contaminants in Agriculture (Naeem M et al. Eds), Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-41552-5_14.
 22. Kumari S, Kumar R, Rana A, Kumar D, Sharma N and Singh N. 2021. Recent advances in potato propagation. In: Recent trends in propagation of forest and horticultural crops (Editted Book) ISBN 97881-947336-4-5, Taran Publication, Ambala Cantt. https://doi.org/10.1007/978-3-030-41552-5_14.
Scroll to Top